จองทัวร์ 083-3086327 ,02-4297105
เดินทางทุกสัปดาห์ กับทัวร์กัมพูชาเปิดจองแล้ว
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
สัมผัสกับวิถีชีวิต
.
.
.
.
.
.
.

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

                                                                              สำนักงานอินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น ทัวร์ 

                                                                                                                                                                  ใบอนุญาต เลขที่  11 / 05580                                                                                                                                              โทร.02-8139227,083-3086327, 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227                                                                                                                      160/248 ตำบล ยายชา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม

                           

  

                                                                                                            ใบเสร็จรับเงิน                                                                                                                                                            เลขที่  No.  .................                                                                                                                                                                                              วันที่  Date ………./……../…………

เรียน 

Address                                                                                                                                                                 

Tel.                                         Fax.                                                                                                                        

รหัสสินค้า

Code

รายการสินค้า

Name

 

หน่วย

Unit

จำนวน

Qty

ราคาขาย

Price

ส่วนลด

Discount

จำนวนเงิน

Amount

 

*ค่าแพ็คเกจทัวร์.................................... บาท

- จำนวนเงินที่ชำระในวันเดินทาง...........................บาท 

- ออกเดินทางวันที่........ /......... / ...........

- จุดนัดพบ.......................................................

......................................................................

- โปรแกรมทัวร์.........................................................

- จำนวนผู้ร่วมเดินทาง.............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมจำนวนเงิน (Subtotal)   

 

ส่วนลด  (Discount)

 

 ผู้รับเงิน / COLLECTOR ................................................

ราคา  (Value)

 

   วันที่ / Date   …...../…...../……..

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

 (Grand Total)

 

หมายเหตุ    เรียนท่านลูกค้าทุกท่าน โปรดนำใบสำคัญรับเงินนี้มาพร้อมกับ สลิปการโอนเงินมัดจำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง

 

-เป็นตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน หลังจากที่ท่านโอนเงินเพื่อจองทัวร์มาแล้วทีมงานจะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้ท่าน

-ในวันเดินทางขอความกรุณารับใบเสร็จนี้มาแสดง

-ในกรณีใบเสร็จรับเงินหาย สามารถโทรแจ้งที่ 02-8139228 083-3086327 (นอกเวลาทำการโทรได้ 24 ชั่วโมง)

-ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ต้องมีตราประทับและลายมือชื่อของพนักงานผู้ออก

© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.tourcambodia.biz