จองทัวร์ 083-3086327 ,02-4297105
เดินทางทุกสัปดาห์ กับทัวร์กัมพูชาเปิดจองแล้ว
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
สัมผัสกับวิถีชีวิต
.
.
.
.
.
.
.

CD117A ทัวร์กัมพูชา 2 วัน 1 คืน เริ่มจากศรีษะเกษ 2,900 บาท ทัวร์กัมพูชาราคาถูก บริษัททัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร สไมล์ไทยทัวร

ชมโปรแกรมทัวร์ ด่านช่องสะงำ-เสียมเรียบ –นครวัด –นครธม 2วัน 1คืน ราคาท่านละ 2,900 บาท
รหัสCD117 A  ด่านช่องสะงำ-เสียมเรียบ –นครวัด –นครธม 2  วัน 1 คืนเดินทางโดยรถบัส


วันแรก ด่านสะงำ จ.ศรีษะเกษ  เสียมเรียบ

08.00 น. รับคณะทัวร์ทุกท่านที่ด่านช่องสะงำ  จ.ศรีษะเกษ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
12.30 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร (1) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัด ที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัวกระโหลกในสมัยเขมรแดงและชมทุ่งสังหาร (Killing Filed) นำท่านสักการะศาลเจ้าเจก - เจ้าจอม ในบริเวณด้านหน้าพระราชวังชองเจ้าสีหนุ ใจกลางเมืองเสียมเรียม ชมสวนที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชีย นำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฟากฝั่ง ประทับใจกับภาพบรรยากาศอันงดงาม จากนั้นนำคณะท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดซาจ๊ะ อาทิเช่น หินแกะสลัก,ไม้แกะสลัก
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ (2) พร้อมโชว์ ระบำนางอัปสรา และการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร หลังจากนั้นเข้าสู่ที่พักหรือท่องราตรีต่อตามอัธยาศัย

วันที่สอง เสียบเรียบ – สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก – กทม.

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. ออกเดินทางนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิด ศิลปที่สวยงาม พร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม และหลังจากนั้น เดินทางสู่ นครธม โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ ซึ่งที่ซุ้มการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย ระหว่างทางเข้าจะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลังกวนเกษียรสมุทรอยู่ นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน บาปวน ตื่นตะลึง
กับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครวัด (Angkor Wat)ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำ บนหินทรายรูปนางอัปสร หรือ นางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู) ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือ ประมาณ 840 ปี ก่อน โดยสร้างด้วยแรงงานคนหลายหลายแสนคน และช้างเพื่อลากหิน 4,000 เชือก
12.30 น. รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารสวัสดี เมืองเสียมเรียบ (4)
13.30 น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางชมปราสาทบันทายสรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ด่านชายแดนอรัญประเทศ
16.00 น. ถึงด่านช่องสะงำ จ.ศรีษะเกษ ทำพิธีการผ่านด่านข้ามแดนเข้าสู่ จ.ศรีษะเกษ ทีมงานส่งคณะทัวร์โดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวมกัมพูชา 
-          ท่านละ 3,000 บาท  ( รวมค่าบริการทุกอย่างแล้วครับ )
-          พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000
-           รถบัสปรับอากาศ
-           ค่าที่พัก 1 คืน
-          ค่าอาหารทุกมื้อ (4 มื้อ)
-          ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
-          ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-            มัคคุเทศก์กัมพูชา

ราคานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอจากโปรแกรมทัวร์

การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

โทร สนง : 02-4297109 , 037-424954
มือถือ     : 083-3086327  , 02-4297109 , 090-1588288

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 734-141124-4 สาขาสามพราน บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 402-410296-9 สาขาเทสโก้โลตัสสามพราน บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 239-080390-2 สาขาอ้อมใหญ่ บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 598-0-32936-6 สาขาเดอะมอลล์บางแค บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพานิชย์ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 162-269342-1สาขาเดอะมอลล์บางแคบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สยุมพร ชาติดี เลขที่บัญชี 238-4-65891-6สาขาเดอะมอลล์บางแคบัญชีออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ agt2557@gmail.com รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ็กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
 ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
****ทางบริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

 


  แผนที่โปรแกรมทัวร์กัมพูชาแบบ 2 วัน 1 คืน เริ่มจากศรีษะเกษ เป็นโปรแกรมทัวร์ใหม่ที่ทีมงานในเสียบเรียบได้ดำเนินการจัดทำเพื่อนำเสนอกับคณะทัวร์ที่สนใจเดินทาง
จากศรีษะเกษ เป็นที่น่าสังเกตว่า ไม่ว่าคณะทัวร์จะเดินทางท่องเที่ยวเข้าในด่านใด สระแก้ว ช่องสะงำ ช่องจอม เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในนครวัด นครธม เวลาในการเดินทางเข้าถึงจะใกล้เคียงกันคือไม่เกินสามชั่วโมงครึ่ง ดังนั้นคณะทัวร์สนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวเสียบเรียบ ท่านอยู่ที่ใดในประเทศไทย สะดวกจุดใด สามารถเลือกเดินทางได้ใกล้บ้านครับ

       ตามแผนที่การเดินทางของโปรแกรมทัวร์นี้คือ เข้าที่ช่องสะงำ จังหวัดศรีษะเกษ แล้วพักสบายๆที่เสียบเรียบ เที่ยวนครวัด นครธมในราคาสุดประหยัด แต่พักดี กินดี
โทรสอบถามข้อมูลกับทีมงานได้ที่สาขาใกล้บ้านครับ กทม 02-4290523 ด่านอรัญประเทศ 037-424954 พี่ๆหมู่เฮาชาวเหนือ ติดต่อที่เชียงรายบ้านเรา 053- 791700


                                                                
 สามารถเข้าชมวิดีโอทัวร์กัมพูชา ท่องเที่ยวเขมรกว่า 7,000 ไฟล์

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์ชำนาญเส้นทางพิเศษในกัมพูชา

© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com